YRITYS

ElämänOnni Oy tarjoaa vahvalla ammattitaidolla ja osaamisella sosiaalihuollon avopalveluita lapsille, nuorille ja perheille.

Työskentelemme tulevaisuuteen suuntavalla työotteella. Tarjoamme suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, ottaen huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Meille on tärkeää asiakkaiden motivointi työskentelyyn. Käytämme työssämme voimavarakeskeisiä työmenetelmiä.

PALVELUT

PERHETYÖ

Perhetyön lähtökohtana on perhe ja sen hetkisen kehitysvaiheen tukeminen.

Perhetyö edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä tukee vanhempien jaksamista arjenhaasteissa. Tavoitteena on löytää keinoja perheensisäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä lasten ja perheiden elämässä oleviin myönteisiin asioihin ja vahvistaa niitä.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA/
JÄLKIHUOLTOTYÖ

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja jälkihuoltotyön tavoitteena on edistää myönteisellä tavalla asiakkaan käsitystä omasta itsestään ja kyvyistään. Tavoitteena on lisätä asiakkaan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa, arjen sujumista sekä pyrkiä hyödyntämään asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja.

VALVOTUT- JA TUETUT TAPAAMISET/
VALVOTTU VAIHTO

Valvotut- ja tuetut tapaamiset sisältävät viihtyisät ja turvalliset toimitilat. Vanhemman ja lapsen välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tarvittaessa toteutamme myös valvottuja vaihtoja.

LÄHEISNEUVONPITO

Läheisneuvonpidossa edistetään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia lastensuojelussa ja mahdollistetaan läheisten osallisuus lasten ja nuorten elämässä.

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen asiakastyö vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa asiakkaan etu ja hyvinvointi.


ELÄMÄNONNI PALVELUN TUOTTAJANA


NUOTTI-VALMENNUS

NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta ja se on suunnattu 16-29- vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti nuoret, joilla on haasteita tulevaisuuden suunnittelussa, ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai nykyiset opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren kiinnostusta omasta elämäntilanteestaan sekä kartoittaa nuoren taitoja ja vahvuuksia. NUOTTI-valmentaja tukee nuorta hänen opiskelu- ja työelämäsuunnitelmien tekemisessä.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti, yhdessä tavoitteet sopien. Valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa ja pitää yhteyttä nuoreen säännöllisesti, ottaen mukaan tarvittaessa myös nuoren verkoston. Valmennus sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kuukauden aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä nuoren tarpeet huomioiden.

NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja suullisella tai kirjallisella hakemuksella. Nuori itse tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Nuori haastatellaan ja hakemus otetaan suullisesti vastaan. Otamme yhteyttä nuoreen heti saadessamme Kelan päätöksen.

Toimimme NUOTTI-valmentajina Keski-Uusimaan ja Itä-Uusimaan alueella.

Kelan esite NUOTTI-valmennuksesta